Bestuur

Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen (SPD) is een zelfstandige rechtspersoon met een eigen bestuur. SPD kent daarnaast ook een verantwoordingsorgaan.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en de uitvoering van de pensioenregeling, waaronder het doen van pensioenuitkeringen aan pensioengerechtigden. Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit ten minste 5 en maximaal 7 leden.

Op dit moment nemen 6 leden (dierenartsen) zitting in het bestuur. Bestuursleden zijn (gewezen) deelnemers, die aanspraken hebben op ouderdomspensioen van SPD, of gepensioneerde deelnemers in de pensioenregeling. De leden van het bestuur treden om de 4 jaar af en kunnen zich maximaal 2 keer herkiesbaar stellen.

Dit zijn de leden van het bestuur van SPD:
Hans Smit (voorzitter)
IJmert de Vries (secretaris)
Karin van Heuven-van Kats
Lonneke Stark (namens KNMvD)
Hans van Gils
Paul Knijff (namens pensioengerechtigden)