Verhoging van pensioen

Ons pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar te verhogen. Uw pensioen groeit mee met de prijzen. Maar alleen als aan alle regels is voldaan. Is onze financiële situatie goed genoeg? Dan kijken we of er ruimte is om uw pensioen te verhogen. Het bestuur neemt hier elk jaar een besluit over.

We hebben uw pensioen per 1 januari 2024 verhoogd met 0,7%
Volgens rekenregels in het reguliere toeslagenbeleid is bepaald dat een verhoging van 0,7% mogelijk is. In de voorafgaande jaren maakten wij gebruik van een tijdelijke maatregel. Hierdoor was het mogelijk om de pensioenen sneller te verhogen. Deze tijdelijke maatregel geldt nog steeds. Het bestuur heeft besloten om nu geen gebruik te maken van deze maatregel. Hieronder ziet u of uw pensioen is meegegroeid met de prijsstijgingen de afgelopen jaren.

Meer informatie over de indexatie van 1 januari 2024

  toeslag stijging van de prijzen* onze ambitie* prijsstijging**
2023 9,9% 9,9%
9,9%
10,00%
2022 1,90% 1,90% 1,90%   2,68%
2021 0,00% 1,40% 1,40%   1,27%
2020 0,00% 1,60% 1,60%   2,63%
2019 0,00% 1,30% 1,30%   1,71%

*Consumentenprijsindex alle bestedingen afgeleid periode 1 juli - 1 juli. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

**Consumentenprijsindex alle bestedingen per kalenderjaar (ter vergelijking). Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

We verhoogden uw pensioen per 1 januari 2023 met 9,9%
Door een tijdelijke maatregel mochten wij de pensioenen verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van minimaal 105%. Normaal is dat 110%. Hierdoor konden wij uw pensioen per 1 januari 2023 (over 2022) verhogen met 9,9%.

Meer informatie over de indexatie van 1 januari 2023.

Tussentijdse verhoging pensioenen per 1 januari 2022 met 1,9% was mogelijk door dezelfde tijdelijke maatregel
Vanaf 1 juli 2022 mochten pensioenfondsen pensioenen verhogen (indexeren) als de beleidsdekkingsgraad gelijk is aan of hoger is dan 105%. Aan deze voorwaarde voldeed het fonds op dat moment. Voorheen golden deze nieuwe regels nog niet. Daarom konden we toen nog niet verhogen. Een andere voorwaarde om gebruik te kunnen maken van deze tijdelijke maatregel is dat het pensioenfonds de intentie uitspreekt om alle pensioenen in te varen in het nieuwe pensioenstelsel. Invaren betekent dat alle pensioenaanspraken -en uitkeringen worden overgeheveld naar de nieuwe pensioenregeling. DPD en SPD hebben deze intentie uitgesproken.

De verhoging van de pensioenen per 1 januari 2022 en per 1 januari 2023 is verantwoord
Het bestuur heeft goed gekeken naar wat de gevolgen zijn voor de verschillende deelnemersgroepen. Eventuele nadelige gevolgen zijn beperkt waardoor het bestuur deze verhogingen verantwoord vindt. U vindt hieronder meer informatie over de gevolgen per leeftijdsgroep.

Effecten indexatie 1 januari 2022 (pdf)

Effecten indexatie 1 januari 2023 (pdf)

Lees meer over onze financiële situatie.