Klachten en geschillen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een klacht en een geschil. Een geschil gaat over de interpretatie van de pensioenregeling. Een klacht gaat over de manier van optreden of de dienstverlening door het pensioenfonds. Voor het behandelen van geschillen kent het pensioenfonds een aparte, onafhankelijke geschillencommissie. Een klacht kan niet worden voorgelegd aan de geschillencommissie. Meer hierover leest u in het pensioenreglement, in het artikel Klachten en geschillen.

Klachtenprocedure
Het pensioenfonds probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening of de manier waarop het pensioenfonds de pensioenregeling uitvoert. Neem in dat geval meteen contact met ons op. Vaak kan de klacht dan eenvoudig worden opgelost. Ook andere op- of aanmerkingen zijn welkom. Daarmee helpt u ons om onze dienstverlening verder te verbeteren. Meer hierover leest u in de klachtenprocedure

De volgorde is belangrijk: stappen voor het indienen van een klacht

Stap 1: een klacht indienen
Klachten meldt u allereerst bij de pensioenadministratie van het pensioenfonds. Dat kan telefonisch, per brief of via e-mail. De pensioenadministratie zoekt in overleg met u naar een oplossing. Lukt dat niet meteen, dan wordt de klacht geregistreerd. U ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail of brief. Op korte termijn wordt uw klacht behandeld en ontvangt u een reactie.

Stap 2: het pensioenfonds
Als u niet tevreden bent met de oplossing of als uw klacht via de pensioenadministratie ongegrond wordt bevonden, kunt u in beroep gaan bij het bestuur van uw pensioenfonds. Dit kan alleen per brief, die u richt aan het bestuur. Het bestuur doet hier dan een uitspraak over.

Stap 3: Ombudsman Pensioenen
Als u het niet eens bent met de uitspraak van het bestuur, kunt u zich wenden tot de Ombudsman Pensioenen . De Ombudsman Pensioenen behandelt klachten en geschillen over de uitvoering van de pensioenregeling en doet dat als onafhankelijke instelling. De Ombudsman Pensioenen probeert door bemiddeling te komen tot een redelijke en billijke oplossing. Het bestuur zal het advies van de Ombudsman Pensioenen in overweging nemen, maar kan daar gemotiveerd van afwijken.

Stap 4: beroep bij de rechter
U heeft het recht in beroep te gaan bij de bevoegde rechter.

Geschillenprocedure
Bent u het niet eens met het pensioenfonds over de interpretatie of de toepassing van de pensioenregeling? Dan is sprake van een geschil. Als u het niet eens bent met een beslissing van het pensioenfonds kunt u de volgende stappen zetten.

Stap 1: Ombudsman Pensioenen
Ook bij een geschil kunt u zich wenden tot de Ombudsman Pensioenen . De Ombudsman Pensioenen behandelt klachten en geschillen over de uitvoering van de pensioenregeling en doet dat als onafhankelijke instelling. De Ombudsman Pensioenen probeert door bemiddeling te komen tot een redelijke en billijke oplossing. Het bestuur zal het advies van de Ombudsman Pensioenen in overweging nemen, maar kan daar gemotiveerd van afwijken.

Stap 2: bevoegde rechter of Commissie van Geschillen
U kunt een geschil aanhangig maken bij de bevoegde rechter. Of u kunt de Commissie van Geschillen een uitspraak laten doen.

Stelt u een beroep in bij de Commissie van Geschillen? Dat kan alleen per brief, gericht aan de Commissie van Geschillen. Er worden ook kosten in rekening gebracht. Deze moeten betaald worden, voordat het geschil in behandeling wordt genomen. De uitspraak van de Commissie van Geschillen is bindend voor zowel deelnemer als pensioenfonds. U kunt na de uitspraak van de Commissie van Geschillen niet meer de stap zetten naar de bevoegde rechter. Meer hierover leest u in de geschillenprocedure.