Klachten en geschillen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een klacht en een geschil. Een geschil gaat over de interpretatie van de pensioenregeling; een klacht over de manier van optreden of de dienstverlening door de uitvoerder van de pensioenregeling. Voor het behandelen van geschillen kent het pensioenfonds een aparte, onafhankelijke geschillencommissie. Een klacht kan niet worden voorgelegd aan de geschillencommissie.

Klachtenprocedure
Het pensioenfonds probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening of de manier waarop het pensioenfonds de pensioenregeling uitvoert. Neem in dat geval meteen contact met ons op. Vaak kan de klacht dan eenvoudig worden opgelost. Ook andere op- of aanmerkingen zijn welkom. Daarmee helpt u ons om onze dienstverlening verder te verbeteren. Hieronder staan de stappen voor het indienen van een klacht. Meer hierover leest u in de klachtenprocedure.

Stap 1: een klacht indienen
Klachten meldt u allereerst bij de pensioenadministratie van het pensioenfonds. Dat kan telefonisch, per brief of via e-mail. De pensioenadministratie zoekt in overleg met u naar een oplossing. Lukt dat niet meteen, dan wordt de klacht geregistreerd en doorgegeven aan de afdeling waarover de klacht gaat. U ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail of brief. Op korte termijn wordt een oplossing geboden.

Stap 2: het pensioenfonds
Als u niet tevreden bent met de oplossing of als u uw klacht via de pensioenadministratie ongegrond wordt bevonden, kunt u in beroep gaan bij het bestuur van uw pensioenfonds. Dit kan alleen per brief, die u richt aan het bestuur. Het bestuur doet dan hier een uitspraak over.

Geschillenprocedure
De geschillencommissie kan uitspraak doen bij geschillen over de pensioenaanspraken en vaststelling van de deelnemingsplicht. Meer hierover leest u meer in het pensioenreglement, in het artikel Klachten en geschillen. Doet u beroep op de geschillencommissie? Dat kan alleen per brief, gericht aan de geschillencommissie. Er worden ook kosten in rekening gebracht. Deze moeten betaald worden, voordat het geschil in behandeling wordt genomen. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor zowel deelnemer als pensioenfonds. Meer hierover leest u in de geschillenprocedure.