Beleggingsbeleid

In het beleggingsplan wordt het beleggingsbeleid van het pensioenfonds beschreven. In dit plan zijn ook de richtlijnen vastgelegd voor het vermogensbeheer.

Doel pensioenfonds
Het doel van het pensioenfonds is om pensioen op te bouwen en uit te keren volgens de voorwaarden die in het pensioenreglement zijn vastgelegd. De inkomsten van het pensioenfonds bestaan voornamelijk uit:

  • premiebetalingen door deelnemers
  • opbrengsten uit de beleggingen van het fonds
  • van de verzekeraar ontvangen bedragen

Organisatie beleggingen
Het bestuur bepaalt in overleg met externe adviseurs welke financiële risico's acceptabel zijn.

Zij kijkt daarbij naar de ALM, regelgeving en algemene uitgangspunten. Het bestuur van het pensioenfonds is verantwoordelijk voor het strategische beleggingsbeleid. Dit houdt strategische beleggingsbeleid in: de vaststelling van het doel en de stijl van het beleggingsbeleid, de strategische allocatie en bandbreedtes, de benchmarks en de definitieve keuze van de vermogensbeheerder(s).

Tijdens de bestuursvergaderingen wordt verslag gedaan van de vergaderingen van de beleggingsadviescommissie (BAC). Ook worden adviezen van de beleggingsadviescommissie beoordeeld.

De beleggingsadviescommissie heeft een voorbereidende en adviserende rol richting het bestuur over het strategisch beleggingsbeleid. Daarnaast is de beleggingsadviescommissie verantwoordelijk voor de verdere invulling en ook de uitvoering van het strategische beleggingsbeleid. Dit houdt onder andere in: het vaststellen van de specifieke richtlijnen voor de deelportefeuilles, het opstellen van de mandaten voor de vermogensbeheerder(s), het toetsen en evalueren van het gevoerde en te voeren beleid van de vermogensbeheerder(s), het onderhouden van contacten met adviseurs en het bijhouden van beleggingstechnische kennis.

Verantwoord beleggen
SPD is zich bewust van haar maatschappelijke functie en verantwoordelijkheden. Het pensioenfonds vindt het daarom belangrijk invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). SPD heeft voor het verantwoord beleggen uitgangspunten opgesteld (MVB investment beliefs). Het bestuur evalueert jaarlijks de beleggingen van SPD op basis van deze uitgangspunten.

Dit zijn de uitgangspunten:

a) SPD heeft de overtuiging dat het toepassen van MVB binnen de beleggingsportefeuille een neutraal tot positief effect heeft op het risicorendementsprofiel van de portefeuille;

b) Bij het toepassen van het MVB-beleid neemt SPD de kosten ervan in overweging. SPD beoordeelt of de reikwijdte van de MVB-beslissing de omvang van de te maken kosten rechtvaardigt;

c) MVB-overwegingen vormen een belangrijk, maar niet in alle omstandigheden leidend principe voor SPD bij de zoektocht naar (in eerste instantie nieuwe) beleggingsmogelijkheden en oplossingen;

d) Gegeven haar omvang en beperkte middelen, kent SPD een beperkt MVB-ambitieniveau en zal daarom een volgende rol spelen bijvoorbeeld bij nieuwe marktontwikkelingen en de inzet van nieuwe instrumenten op het vlak van MVB;

e) SPD wenst haar MVB-beleid op die delen van de portefeuille toe te passen, waar toepassing relatief eenvoudig is.

Criteria voor duurzaamheid
SPD verlangt van haar vermogensbeheerders dat zij bij hun beleggingsbeslissingen criteria voor duurzaamheid in overweging nemen en dat zij de Principles for Responsible Investment hebben getekend; dit zijn 10 principes van de Verenigde Naties over verantwoord ondernemen, variërend van kinderarbeid tot corruptie, en van milieu tot mensenrechten.

Uitsluitingsbeleid
SPD belegt een deel van de beleggingsportefeuille van het pensioenfonds in beleggingsinstellingen die Achmea IM en BlackRock beheren. Deze beleggingsinstellingen sluiten beleggen in bepaalde ondernemingen uit. Het pensioenfonds past op de vastgoed, staats- en niet-staatsobligaties geen maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid toe.

Achmea IM past op het wereldwijd high yield fonds een uitsluitingsbeleid toe. Uitsluitingen worden vormgegeven vanuit het maatschappelijk verantwoord beleggen beleid van Achmea IM. De uitsluitingen hebben betrekking op producenten van controversiële wapens en op ondernemingen die de uitgangspunten van de VN Global Compact structureel schenden. De lijst van uitgesloten ondernemingen wordt per jaar of half jaar herzien. Sinds 1 juli 2018 wordt ook tabak uitgesloten door Achmea IM beleggingsfondsen.

BlackRock past ook een uitsluitingsbeleid toe op aandelen wereldwijd. Naast uitsluitingen op het gebied van controversiële wapens sluit het ook aandelen uit van bedrijven die mensenrechten en arbeidsnormen schenden, die betrokken zijn bij corruptie en bedrijven die onvoldoende begaan zijn met het milieu. Verder maakt BlackRock namens SPD gebruik van het stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen voor de aandelen wereldwijd.

SPD ondertekende eind 2018 samen met 73 andere pensioenfondsen het Internationaal Maatschappelijk Beleggen Convenant. Het convenant biedt handvatten om samen wereldwijd onze invloed positief aan te wenden en invloed uit te oefenen op ondernemingen waarin we beleggen en de manier waarop zij met mens, dier en milieu omgaan.