Beleggingsbeleid

In het beleggingsplan wordt het beleggingsbeleid van het pensioenfonds beschreven. In dit plan zijn ook de richtlijnen vastgelegd voor het vermogensbeheer.

Doel pensioenfonds
Het doel van het pensioenfonds is om pensioen op te bouwen en uit te keren volgens de voorwaarden die in het pensioenreglement zijn vastgelegd. De inkomsten van het pensioenfonds bestaan voornamelijk uit:

 • premiebetalingen door deelnemers
 • opbrengsten uit de beleggingen van het fonds
 • van de verzekeraar ontvangen bedragen

Duurzaamheidsinformatie (SFDR)
In het kader van wet- en regelgeving, namelijk de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), publiceert SPD aanvullende teksten over verantwoord beleggen op deze website zoals in de PAI-verklaring (pdf) en de Precontractuele duurzaamheidsinformatie (pdf).

Meer Duurzaamheidsinformatie


Organisatie beleggingen
Het bestuur bepaalt in overleg met externe adviseurs welke financiële risico's acceptabel zijn.

Het kijkt daarbij naar de Asset Liability Management-studie, regelgeving en algemene uitgangspunten. Het bestuur van het pensioenfonds is verantwoordelijk voor het strategisch beleggingsbeleid. Dit houdt in: de vaststelling van het doel en de stijl van het beleggingsbeleid, de strategische allocatie en bandbreedtes, de benchmarks en de definitieve keuze van de vermogensbeheerder(s).

Tijdens de bestuursvergaderingen wordt verslag gedaan van de vergaderingen van de beleggingsadviescommissie (BAC). Ook worden adviezen van de BAC beoordeeld.

De BAC heeft over het strategisch beleggingsbeleid een voorbereidende en adviserende rol richting het bestuur. Daarnaast is de BAC verantwoordelijk voor de verdere invulling en ook de uitvoering van het strategisch beleggingsbeleid. Dit houdt onder andere in: het vaststellen van de specifieke richtlijnen voor de deelportefeuilles, het opstellen van de mandaten voor de vermogensbeheerder(s), het toetsen en evalueren van het gevoerde en te voeren beleid van de vermogensbeheerder(s), het onderhouden van contacten met adviseurs en het bijhouden van beleggingstechnische kennis.

Verantwoord beleggen
SPD is zich bewust van haar maatschappelijke functie en verantwoordelijkheden. Het pensioenfonds vindt het daarom belangrijk invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Om de beoogde pensioenuitkeringen op korte en lange termijn veilig te stellen, wil SPD de toevertrouwde middelen op een verantwoorde en solide wijze beleggen (lange termijn waarde creatie).

Internationale normenset als uitgangspunt voor verantwoord beleggen
Als uitgangspunt voor het verantwoord beleggen beleid kiest SPD voor de principes van het UN Global Compact, de OESO richtlijnen voor multi-nationale ondernemingen en de guiding principles on Business and Human Rights. Daarvoor gebruikt SPD onder andere de OESO-richtsnoer voor institutionele beleggers als leidraad. Met deze uitgangspunten houdt het pensioenfonds rekening met milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen.

MVB-uitgangspunten
SPD heeft voor het verantwoord beleggen uitgangspunten opgesteld (MVB investment beliefs). Het bestuur evalueert jaarlijks de beleggingen van SPD op basis van deze uitgangspunten.

 • SPD ziet het als haar taak om het vermogen op maatschappelijk verantwoorde wijze te beleggen. Daarnaast kan maatschappelijk verantwoord beleggen een positieve invloed hebben op de rendements/risicoverhouding. SPD houdt bij het invullen van het beleggingsbeleid rekening met ESG-factoren (Environment, Social, Governance).
 • SPD wil hier een bijdrage aan leveren die passend is bij de omvang van het fonds en de daarvoor beschikbare middelen.
 • SPD legt periodiek verantwoording af over het MVB-beleid aan de deelnemers.

Het MVB-beleid wordt als volgt ingevuld

 • SPD vindt het belangrijk om ESG-factoren mee te nemen bij de invulling van het beleggingsbeleid, in het bijzonder op die delen van de portefeuille waarbij die toepassing relatief eenvoudig is.
 • SPD onderschrijft de Principles of Responsible Investment (PRI) en heeft het IMVB-convenant mede-ondertekend.
 • SPD verlangt van haar vermogensbeheerders dat deze tenminste de Principles of Responsible Investment onderschrijven.
 • Waar mogelijk houdt SPD in het MVB/ESG-beleid rekening met de input uit het deelnemersonderzoek.

Reikwijdte van het Maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid
Gezien haar omvang en beperkte middelen maakt SPD een keuze voor het haar ambitie niveau. Er worden MVB-instrumenten ingezet bij de verschillende beleggingsfondsen waarin SPD belegt. Het pensioenfonds past op vastgoed, staatsobligaties en niet-staatsobligaties geen eigen maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid toe.

Externe vermogensbeheerders
SPD verlangt van haar vermogensbeheerders dat zij bij hun beleggingsbeslissingen criteria voor duurzaamheid in overweging nemen, zoals van de UN Global Compact, OESO-richtlijnen en de Guiding Principles on Business en Human Rights. Daarnaast verwacht SPD dat de externe vermogensbeheerders de Principles for Responsible Investment hebben getekend. Bij het selecteren van vermogensbeheerders houdt SPD rekening met haar uitgangspunten. Bij de selectie van vastgoedfondsen wordt rekening gehouden met de duurzaamheidsbenchmark GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark).

Inzet van de verschillende MVB-instrumenten

 1. Screening op schending van internationale normen
  Om goed inzicht te krijgen of ondernemingen zich houden aan de internationale normen, zoals verwoord in het UN Global Compact en de OESO-richtlijnen is het van belang om screenings uit te voeren. Hierbij wordt gekeken naar impact van het gedrag van de onderneming op de samenleving en/of milieu en de ernst, schaal en onomkeerbaarheid van de schending. Naar aanleiding van de bevindingen kunnen de volgende acties worden ondernomen: het uitsluiten van ondernemingen of het starten van een dialoog met de onderneming. Dit wordt toegepast op het Achmea IM Wereldwijd High Yield fonds.

 2. Uitsluiten van ondernemingen en landen

  Beleid
  SPD sluit ondernemingen uit die de internationale normen structureel schenden (Global Compact uitsluitingen). Daarnaast heeft SPD een overhedenbeleid ingevoerd. Ten aanzien van staatsobligaties mag niet belegd worden in obligaties uitgegeven door landen die op de landenuitsluitingslijst staan. Hieronder vallen ook door overheden gegarandeerde obligaties. SPD belegt ook niet in staatsbedrijven van landen die uitgesloten zijn. Dit zijn ondernemingen waarin het uitgesloten land een belang heeft van meer dan 50%. Voor het samenstellen van deze lijst wordt de Sanctiewet 1977 als handvat gehanteerd. Naast de EU-sanctielijst en de VN-sanctielijst worden de prestaties van de landen in de Freedom in the World index, de ITUC Global Rights index en de Corruption Perception Index als vertrekpunt gebruikt bij het opstellen van een landenuitsluitingslijst.

  Implementatie
  SPD belegt een deel van de beleggingsportefeuille van het pensioenfonds in beleggingsinstellingen die Achmea IM en BlackRock beheren. Bij de selectie van deze beleggingsinstellingen is rekening gehouden met het uitsluitingsbeleid van SPD. De beleggingsinstellingen sluiten beleggingen in bepaalde ondernemingen uit.

  Achmea IM Wereldwijd High Yield fonds, Emerging Markets Equity Fonds en de Emerging Market Debt HC en LC fondsen: Uitsluitingen worden vormgegeven vanuit het maatschappelijk verantwoord beleggen beleid van Achmea IM. De uitsluitingen hebben betrekking op producenten van controversiële wapens, op ondernemingen die structureel internationale normen schenden, tabaksproducenten en ondernemingen die een substantieel omzet genereren uit het delven of gebruik steenkolen en teerzanden. Daarnaast is het Achmea IM landenbeleid van toepassing voor staatsobligaties, door overheid gegarandeerde staatsobligaties en ondernemingen waarin een uitgesloten land een belang van 50% of meer heeft. Dit sluit aan bij het overhedenbeleid van SPD. De lijst van uitgesloten ondernemingen en landen wordt per jaar of half jaar herzien en is terug te vinden op de website van Achmea IM.

  BlackRock CCF developed World (ESG screened) index fund: Naast uitsluitingen op het gebied van controversiële wapens sluit het ook aandelen uit van bedrijven die mensenrechten en arbeidsnormen schenden, die betrokken zijn bij corruptie en bedrijven die onvoldoende begaan zijn met het milieu. Voor de bedrijfsobligatie portefeuille van SPD, die door Achmea IM wordt uitgevoerd, wordt ESG-integratie toegepast.

  Binnen de bedrijfsobligatieportefeuille van SPD worden ook beleggingen in bepaalde ondernemingen uitgesloten. Deze uitsluitingen (vormgegeven vanuit het maatschappelijk verantwoord beleggen beleid van SPD) en behelzen het uitsluiten van ondernemingen die de internationale normen schenden (Global Compact uitsluitingen). Binnen de staatsobligatieportefeuille die door Achmea IM wordt beheerd, wordt met name belegd in de kernlanden.

  Lijst van uitgesloten ondernemingen (pdf)

 3. Aangaan van dialoog met ondernemingen (engagement)
  Het doel van het normatieve engagement programma is structurele schendingen van internationale normen te stoppen of te voorkomen. Structurele schendingen van deze normen vergroten het risico op nadelige gevolgen voor de onderneming, haar directe omgeving zoals lokale gemeenschappen of het milieu en voor andere belanghebbenden. Activiteiten die (mogelijk) leiden tot een schending van de principes staan veelal in de belangstelling van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en de media. In de praktijk leiden deze schendingen ook vaker tot rechtszaken, die boetes of het uitbetalen van schadeclaims door de ondernemingen tot gevolg kunnen hebben. Dit zijn directe negatieve financiële effecten, die ook de belangen van aandeelhouders schaden. Het normatieve engagement programma wordt toegepast op het Achmea IM Wereldwijd High Yield fonds. Meer informatie over Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) via Achmea IM.

 4. Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen
  Een belangrijke manier om invloed uit te oefenen bij ondernemingen is door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. SPD heeft geen eigen aandelenportefeuille. In het Blackrock CCF developed World (ESG screened) index fund wordt gestemd in lijn met het Blackrock stembeleid. Zie de website van BlackRock voor nadere informatie over hun Stewardship & Engagement activiteiten.

 5. ESG-integratie in de beleggingsportefeuilles
  ESG-integratie betekent dat er binnen het beleggingsproces rekening wordt gehouden met E (Environmental) S (Social) en G (governance) informatie om zo tot een betere beleggingsbeslissing te komen.
  Binnen de bedrijfsobligatie portefeuille dat door Achmea IM wordt uitgevoerd wordt ESG-integratie toegepast. Binnen de staatobligatiesportefeuille dat door Achmea IM wordt beheerd wordt met name belegd in de Eurpoese kernlanden. De verschillen in ESG tussen de verschillende landen in de portefeuille zijn daardoor relatief beperkt. Daardoor heeft het sturen op ESG-scores geen significant effect. Bij de beleggingsanalyse wordt overigens wel rekening gehouden met ESG-ontwikkelingen.

Verder hanteert SPD een top-down en een bottom-up aanpak om ESG te monitoren en integreren in het beleggingsbeleid:

 • Top-down: ESG wordt, voor zo ver beschikbaar, als integrale factor opgenomen in de ALM-studie en in de Eigen Risicobeoordeling.
 • Bottom-up: Middels ESG-informatie (aan de hand van de ESG-meter) wordt een totaalbeeld van de ESG-blootstelling van de portefeuille, opgebouwd uit verschillende criteria, weergegeven.

Criteria uit de ESG-meter waar op kan worden gestuurd zijn:

 • ESG-rating
 • Klimaat risico
 • Controverses

De huidige nulmeting van de ESG-meter vormt de ondergrens voor de beleggingsportefeuille. De ontwikkeling daarvan wordt door SPD gemonitord. Wanneer de beleggingsportefeuille verslechtert ten opzichte van de nulmeting kan SPD één van onderstaande twee acties nemen:

 • In overleg treden met de fiduciair manager om te bepalen of een ander beleggingsfonds of mandaat passender is bij het beleggingsbeleid van SPD.
 • Het beleggingsbeleid verder aanscherpen op het gebied van MVB.

SPD heeft de wens om, op termijn als dat mogelijk wordt, de uitkomsten van de ESG-meter te benchmarken ten opzicht van ESG-metingen bij andere pensioenfondsen.

Duurzaamheidsinformatie (SFDR)
In het kader van wet- en regelgeving, namelijk de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), publiceert SPD aanvullende teksten over verantwoord beleggen op deze website.

Meer Duurzaamheidsinformatie